Netwerkorganisatie

Het netwerk valt onder de budgettaire verantwoordelijkheid van het Amphia Ziekenhuis. Tussen 2004 en 2011 is het netwerk onderdeel geweest van de Vereniging Annevillegroep.

Consortium Zuidwest Nederland

Sinds 2015 is het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda verbonden aan het Consortium Zuidwest Nederland, een samenwerkingsverband van het  Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Erasmus MC, acht netwerken palliatieve zorg en het IKNL. Het Consortium Zuidwest Nederland werkt nauw samen met diverse Hogescholen, GENERO, de afdeling huisartsengeneeskunde en de zorgacademie van het Erasmus MC. Richtingevend zijn de knelpunten uit de zorgpraktijk (via de netwerken) waarbij gestreefd wordt naar een geïntegreerde benadering van zorg -  onderwijs – onderzoek met oog voor ‘couleur locale’. Uitgangspunt hierbij is: op netwerkniveau waar het kan, landelijk waar het moet en als consortium waar dat meerwaarde heeft.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van: Thuiszorg, V&V, (sub)netwerken PZ, Amphia Ziekenhuis, Huisartsenkring West-Brabant, Informele zorg, Verstandelijke gehandicaptenzorg/Expertgroep PZ voor mensen met een verstandelijke beperking West-Midden Brabant, GGz, Steunpunt Zinvol, Cliëntvertegenwoordiging en het IKNL. Voorzitter van de stuurgroep mw. M. Maas-Jongerius, directeur behandeling van Surplus Zorg. 

Expertgroep Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 

In september 2008 is op initiatief van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda, de Expertgroep opgericht. Het initiatief komt voort uit een onderzoek in de regio naar de knelpunten in palliatieve zorg voor deze doelgroep. Na een pilotperiode is de Expertgroep structureel geborgd in West-Brabant. In 2015 is de regio uitgebreid naar Midden Brabant en in 2018 zijn Brabant breed organisaties aangesloten. Meer informatie 

Zinvol Centrum voor Levensvragen i.o. 

Na een pilotperiode (2013-2015) in drie gemeenten zijn in 2016 de voorbereidingen getroffen om het steunpunt uit te bouwen naar de hele netwerkregio in een vijfjarig project (2017-2022). Het project is in maart 2017 van start gegaan. Na twee vruchtbare projectjaren is er vanuit VWS een subsidie beschikbaar gesteld voor eerstelijns geestelijke zorg. Vanaf 2019 is het steunpunt in ontwikkeling naar een centrum voor levensvragen.  Meer informatie of www.zinvolcentrumvoorlevensvragen.nl